Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
FU GRZESIOO – JOANNA WTYKŁO


 

 • 1.Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przewozowych przez firmę FU GRZESIOO – Joanna Wtykło, zwaną dalej  FU GRZESIOO. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników FU GRZESIOO oraz podmioty współpracujące przy wykonywaniu usług.
 • 2.FU GRZESIOO zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, podwykonawcom.
 • 3.Usługa świadczona przez firmę FU GRZESIOO polega na wykonaniu zlecenia złożonego przez klienta

i obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek/rzeczy samodzielnie lub/oraz przy pomocy swoich podwykonawców.

 • 4.Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.grzesioo.pl, e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba,

że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

 • 5.W przypadku, gdy wskazany odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana zleceniodawcy na jego koszt. Przesyłki niedoręczone, pomimo prób doręczenia oraz awizowania, uważane są za doręczone oraz przechowywane są w magazynie do momentu ich osobistego odbioru przez odbiorcę/nadawcę na ich koszt. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.
 • 6.Dopóki przesyłka/rzecz znajduje się w posiadaniu FU GRZESIOO lub dopóki firma może nią rozporządzać za pomocą dokumentów, firmie FU GRZESIOO przysługuje prawo zastawu przesyłki/rzeczy celem zabezpieczenia należności, w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonaniem usługi.
 • 7.Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę kurierowi lub jego podwykonawcy w uzgodnionym dniu

w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

 • 8.Opakowanie przesyłki/rzeczy powinno być między innymi: odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi

i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka) Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. FU GRZESIOO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.

 • 9.Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
 • 10.Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość, wymiary i waga każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana na formularzu zamówień.
 • 11.Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:

– Artykuły akcyzowe (alkohol, wyroby tytoniowe, itp.).

– Leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
– Artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu
– Rośliny żywe i zwierzęta
– Zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
– Dzieła sztuki, antyki
– Kamienie i metale szlachetne
– Gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
– Materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
– Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
– Artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
– Inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa

 • 12.FU GRZESIOO nie przyjmuje do obsługi logistycznej rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, wymagających specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania, np. delikatne artykuły elektroniczne, szkło, przedmioty zawierające elementy szklane, materiały w stanie płynnym w opakowaniach szklanych, delikatne artykuły AGD, delikatne artykuły motoryzacyjne itp. Jeśli rzecz tego typu zostanie umieszczona w przesyłce i ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu reklamacja nie będzie przyjmowana ani rozstrzygana.
 • 13.Firma FU GRZESIOO nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłek pod względem obecności artykułów zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki

w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana przez FU GRZESIOO lub podmiotu do tego wyznaczonego nie zwalnia zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z umowy na usługę.

 • 14.W przypadku wykrycia towarów niedozwolonych w przesyłce zleceniodawca zapłaci karę pieniężną

w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie FU GRZESIOO z tytułu opłaty logistycznej. Zapłata kary, nie pozbawia firmy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

 • 15.Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić dokładny i czytelny adres na opakowaniu przesyłki, bez znaków skreślania i zamazywania. Adres ten musi być taki sam jak na liście przewozowym.
 • 16.FU GRZESIOO lub podmiot działający na jego zlecenie ma prawo odmówić przyjęcia do transportu przesyłek bez podania przyczyny.
 • 17.Termin i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.
 • 18.Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto lub gotówką.
 • 19.Odwołanie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty oraz pozbawia go prawa do jej zwrotu.
 • 20.Niezależnie od dokonanej płatności według cennika, zleceniodawca jest zobowiązany do zwrócenia firmie

FU GRZESIOO wszelkich dodatkowych kosztów, które musiała ponieść w celu prawidłowego wykonania usługi (m.in. straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty, dopłaty promowe)

 • 21.Fu GRZESIOO ponosi odpowiedzialność za ewentualne zagubienie, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w wysokości zadanej przez nadawce, nie wyższej jednak niż dziesieciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie.
 • 22.FU GRZESIOO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do zleceniodawcy jak i osób trzecich.
 • 23.FU GRZESIOO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z winy firmy a w szczególności jeśli:

A. przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości
odbiorcy);
B. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby
C. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną;
D. waga i/lub wymiary przesyłki nie zgadzają się deklarowanymi;
FU GRZESIOO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nastąpiły one w sposób nieprzewidziany oraz niecelowy (awaria auta, wypadek, kontrole).

 • 24.Wszelkie ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym spisaniu protokołu

o stanie przesyłki zawartego podczas dostarczenia paczki przez kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

 • 25.W terminie do 7 dni od dnia spisania protokołu o stanie przesyłki, reklamujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji oraz do dostarczenia dokumentów wymaganych do rozpatrzenia reklamacji drogą

e-mailową na adres kontakt@grzesioo.pl. Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową przyjęcia reklamacji.

Wszelkie uwagi, skargi, roszczenia, dyspozycje należy kierować drogą mailową na adres kontakt@grzesioo.pl – będą one niezwłocznie rozpatrywane.

 • 26.Reklamacja musi zawierać:

A. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres reklamującego;
B. tytuł reklamacji;
C. kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości (rachunki zakupu, paragony, faktury);
D. kopię listu przewozowego;

 • 27.Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 • 28.W terminie 40 dni od otrzymania pełnej dokumentacji FU GRZESIOO powiadamia reklamującego drogą

e-mailową o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji oraz informuje o powodach podjętej decyzji.

 • 29.FU GRZESIOO chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
 • 30.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez FU GRZESIOO oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
 • 31.Postanowienia końcowe :

A.Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy.
B.Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki/rzeczy.
C.Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce regulamin.