Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
FU GRZESIOO – JOANNA WTYKŁO 

1.Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przewozowych przez firmę FU GRZESIOO – Joanna Wtykło, zwaną dalej  FU GRZESIOO. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników FU GRZESIOO oraz podmioty współpracujące przy wykonywaniu usług.

2.FU GRZESIOO zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, podwykonawcom.

3.Usługa świadczona przez firmę FU GRZESIOO polega na wykonaniu zlecenia złożonego przez klienta

i obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek/rzeczy samodzielnie lub/oraz przy pomocy swoich podwykonawców.

4.Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.grzesioo.pl, e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba,

że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

5.W przypadku, gdy wskazany odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana zleceniodawcy na jego koszt. Przesyłki niedoręczone, pomimo prób doręczenia oraz awizowania, uważane są za doręczone oraz przechowywane są w magazynie do momentu ich osobistego odbioru przez odbiorcę/nadawcę na ich koszt. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.

6.Dopóki przesyłka/rzecz znajduje się w posiadaniu FU GRZESIOO lub dopóki firma może nią rozporządzać za pomocą dokumentów, firmie FU GRZESIOO przysługuje prawo zastawu przesyłki/rzeczy celem zabezpieczenia należności, w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonaniem usługi.

7.Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę kurierowi lub jego podwykonawcy w uzgodnionym dniu

w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

8.Opakowanie przesyłki/rzeczy powinno być między innymi: odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi

i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka) Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. FU GRZESIOO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.

9.Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

10.Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość, wymiary i waga każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana na formularzu zamówień.

11.Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:

– Artykuły akcyzowe (alkohol, wyroby tytoniowe, itp.).

– Leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
– Artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu
– Rośliny żywe i zwierzęta
– Zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
– Dzieła sztuki, antyki
– Kamienie i metale szlachetne
– Gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
– Materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
– Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
– Artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
– Inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa

12.FU GRZESIOO nie przyjmuje do obsługi logistycznej rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, wymagających specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania, np. delikatne artykuły elektroniczne, szkło, przedmioty zawierające elementy szklane, materiały w stanie płynnym w opakowaniach szklanych, delikatne artykuły AGD, delikatne artykuły motoryzacyjne itp. Jeśli rzecz tego typu zostanie umieszczona w przesyłce i ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu reklamacja nie będzie przyjmowana ani rozstrzygana.

13.Firma FU GRZESIOO nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłek pod względem obecności artykułów zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki

w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana przez FU GRZESIOO lub podmiotu do tego wyznaczonego nie zwalnia zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z umowy na usługę.

14.W przypadku wykrycia towarów niedozwolonych w przesyłce zleceniodawca zapłaci karę pieniężną

w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie FU GRZESIOO z tytułu opłaty logistycznej. Zapłata kary, nie pozbawia firmy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

15.Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić dokładny i czytelny adres na opakowaniu przesyłki, bez znaków skreślania i zamazywania. Adres ten musi być taki sam jak na liście przewozowym.

16.FU GRZESIOO lub podmiot działający na jego zlecenie ma prawo odmówić przyjęcia do transportu przesyłek bez podania przyczyny.

17.Termin i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.

18.Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto lub gotówką.

19.Odwołanie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty oraz pozbawia go prawa do jej zwrotu.

20.Niezależnie od dokonanej płatności według cennika, zleceniodawca jest zobowiązany do zwrócenia firmie

FU GRZESIOO wszelkich dodatkowych kosztów, które musiała ponieść w celu prawidłowego wykonania usługi (m.in. straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty, dopłaty promowe)

21.Fu GRZESIOO ponosi odpowiedzialność za ewentualne zagubienie, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w wysokości zadanej przez nadawce, nie wyższej jednak niż dziesieciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie.

22.FU GRZESIOO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do zleceniodawcy jak i osób trzecich.

23.FU GRZESIOO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z winy firmy a w szczególności jeśli:

A. przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości
odbiorcy);
B. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby
C. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną;
D. waga i/lub wymiary przesyłki nie zgadzają się deklarowanymi;
FU GRZESIOO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nastąpiły one w sposób nieprzewidziany oraz niecelowy (awaria auta, wypadek, kontrole).

24.Wszelkie ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym spisaniu protokołu

o stanie przesyłki zawartego podczas dostarczenia paczki przez kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

25.W terminie do 7 dni od dnia spisania protokołu o stanie przesyłki, reklamujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji oraz do dostarczenia dokumentów wymaganych do rozpatrzenia reklamacji drogą

e-mailową na adres kontakt@grzesioo.pl. Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową przyjęcia reklamacji.

Wszelkie uwagi, skargi, roszczenia, dyspozycje należy kierować drogą mailową na adres kontakt@grzesioo.pl – będą one niezwłocznie rozpatrywane.

26.Reklamacja musi zawierać:

A. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres reklamującego;
B. tytuł reklamacji;
C. kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości (rachunki zakupu, paragony, faktury);
D. kopię listu przewozowego;

27.Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

28.W terminie 40 dni od otrzymania pełnej dokumentacji FU GRZESIOO powiadamia reklamującego drogą

e-mailową o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji oraz informuje o powodach podjętej decyzji.

29.FU GRZESIOO chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

30.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez FU GRZESIOO oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

31.Postanowienia końcowe :

A.Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy.
B.Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki/rzeczy.
C.Zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce regulamin.